Bygglov

En bygglovsprocess innehåller flera olika steg. För dig som bor i Göteborg eller kommuner i dess närhet. Här har vi gjort en sammanställning som guidar dig genom hela ritningar, bygglov processen:

1. Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov.

För att få reda på om du behöver bygglov för den fastighet du planerar att bygga, ska du kontakta byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten kommer ligga eller ligger i. Anser de att du kan behöva ett bygglov kan du gå vidare och göra din ansökan.

2. Skicka in ansökan och alla handlingar.

Tillsammans med ansökningsblankett behöver du också skicka in konstruktionsritning situationsplan, , eventuell energiberäkning samt plan-, fasad- och sektionsritning. Du behöver även fylla i din kontrollansvarig i  ansökan då kontaktar du oss och vi hjälper dig med det

3. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov.

Efter att du skickat in alla handlingar granskar byggnadsnämnden din ansökan och du får i samband med det ett mottagningsbevis, som bl.a. innehåller information om hur lång tid det får ta innan beslut tas. Vi rekomenderar att du håller kontakt med din bygglovshandläggare med jämna mellanrum. Om ditt planerade bygge uppfyller alla krav beviljas du bygglov. Byggnadsnämnden ska leverera ett besked inom 10 veckor efter det att ansökan är komplett, detta innebär att vi rekomenderar att du ligger på handläggaren så du får information om din ansökan är komplett.

4. Du får ett startbesked.

När du fått ditt startbesked kan du påbörja det bygge som du har fått bygglov för. Man kan få startbesked för bara markarbete innan så man kan komma igång med schaktning mm. Minst en gång under byggtiden kommer någon från byggnadsnämnden att besöka byggarbetsplatsen. Detta sker i samband med den kontrollansvarige.

5. Du får slutbesked.

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda. detta innebär att byggnaden är färdig, att KA har gjort ett utlåtande, att alla egenkontroller är ifyllda ich insamlade av kontrollansvarig samt att en ansökan om slutintyg är inskickad. Du får inte använda det du byggt innan du har fått detta slutbesked. Det finns något som heter interimistiskt bygglov detta gör att man kan få ta vissa delar i bruk tidigare om inte allt är klart på samma gång.

Kontakta oss